VRÁTENIE A VÝMENA

ČASOVÝ RÁMEC ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Kupujúci má právo do 30 dní písomne oznámiť PJU do.o.,že odstupuje od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy vyplňte formulár, ktorý nájdete TU.
30-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia / doručenia objednaného tovaru.

SPÔSOBY VRÁTENIA KÚPNEJ ČIASTKY

Kúpna cena je kupujúcemu vrátená spôsobom platby použitým pri nákupe, okrem platieb v hotovosti pri prevzatí, kupujúci obdrží kúpnu cenu na svoj transakčný účet.

SKUTOČNÁ CHYBA VÝROBKU ALEBO CHYBNÝ VÝROBOK

Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje práva z vecnej chyby resp. vadný výrobok, ak oznámi vadu predávajúcemu do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady. Spotrebiteľ musí v oznámení vady podrobne popísať vadu a umožniť predávajúcemu prehliadku veci.
Spotrebiteľ, ktorý riadne informoval predávajúceho o vade, má právo od predávajúceho požadovať:
Žže odstráni vady tovaru alebo vrátenie časti uhradenej sumy v pomere k vade resp
že zrealizuje výmenu chybného tovaru za nový bezchybný tovar resp
vráti zaplatenú sumu.
Ak nie je spochybnená prítomnosť vady tovaru alebo nezrovnalosť v poskytovaní služby, predávajúci musí žiadosti spotrebiteľa podľa predchádzajúceho odseku vyhovieť čo najskôr, najneskôr však do 8 dní.
Predávajúci musí na žiadosť spotrebiteľa písomne odpovedať najneskôr do 8 dní od doručenia žiadosti, ak je prítomnosť vady tovaru sporná.
Keď sa jedná o skutočnú chybu výrobku:
ak vec nemá vlastnosti potrebné na jej obvyklé užívanie alebo na obeh;
ak výrobok nemá vlastnosti potrebné pre osobitné použitie, pre ktoré ju kupujúci kupuje, ale ktoré boli predávajúcemu známe alebo mu mali byť známe;
ak vec nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané;
ak predávajúci odovzdal výrobok, ktorý sa nezhoduje so vzorom alebo predlohou, pokiaľ vzor alebo predloha nebola demonštrovaná iba informatívne.
Vhodnosť tovaru na bežné použitie sa posudzuje z hľadiska bežného tovaru rovnakého druhu a s prihliadnutím na prípadné vyjadrenia predávajúceho o vlastnostiach tovaru uskutočnené predávajúcim alebo výrobcom, najmä prostredníctvom reklamy, prezentácie výrobku alebo uvedenia na samotný tovar.
Ako sa preukáže skutočná chyba?
Zákazník môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z objektívnej vady výrobku, ak predávajúceho s vadou oboznámi do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady.
Zákazník musí predávajúcemu závadu bližšie popísať v oznámení o vecnej chybe a umožniť predávajúcemu prehliadku veci.
Na zodpovednosť za vecné chyby sa vzťahujú ustanovenia zákona upravujúce záväzky a zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kedy predajca nezodpovedá za vecné chyby?
Predávajúci nezodpovedá za vecné vady tovaru, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od prevzatia veci. Vada majetku sa považuje za existujúcu v čase vydania, ak sa prejaví do šiestich mesiacov od vydania. Práva spotrebiteľa sa premlčia po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď predávajúceho informoval o vade.
Formulár na nahlásenie vecnej chyby nájdete TU.

AKO POŽIADAŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ PRI NÁKUPE RESP. VÝMENU PRODUKTU

Na vrátenie kúpnej ceny resp. pre zmenu produktu vyplňte online formulár. Ak bude vada / poškodenie produktu zrejmé z obrázku / videa, ktoré priložíte v rámci online formulára, budeme Vás informovať, že produkt nie je potrebné vrátiť, vrátenie kúpnej ceny resp. výmeny dohodneme čo najskôr resp do 30 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti. Ak vady / poškodenia výrobku nie sú z obrázku / videa patrné, alebo sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, po vyplnení reklamačného formulára Vám bude e-mailom doručený reklamačný kód, ktorý priložíte k balíku a následne odošlete balík na adresu uvedenú v e-mailovej správe. V prípade vrátenia produktu Vám bude vrátená kúpna cena resp. výmena ktorá prebehne do 30 pracovných dní od prevzatia balíka.
Reklamovať vecnú chybu a tým aj vrátenie kúpnej ceny môžete TU.
O výmenu produktu môžete požiadať TU.

NÁKLADY NA DOPRAVU PRI VRÁTENÍ TOVARU

Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Vrátené výrobky nepreberáme ak sú zaslané na dobierku.
Adresa pre vrátenie tovaru je uvedená, v rámci e-mailovej správy, ktorú obdržíte po výzve na odstúpenie od zmluvy, vrátenie kúpnej ceny resp. výmena produktu.

VRÁTENIE TOVARU PO VYPRŠANÍ 30 DŇOVEJ LEHOTY

Pretože spokojnosť zákazníka je na prvom mieste, ponúkame v našom internetovom obchode predĺženú 30-dňovú záruku „Bez srandy“, čo znamená, že stále môžete odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia balíka. Po 30 dňoch od prevzatia balíka môžete reklamovať len vecnú chybu resp. výmena produktu.